Zniesiono zakaz noszenia spodni przez kobiety w Paryżu

Od po­cząt­ku lu­te­go Pa­ry­żan­ki mogą nosić spodnie. Ab­sur­dal­ne prawo za­bra­nia­ją­ce no­sze­nia spodni przez miesz­kan­ki sto­li­cy Fran­cji, zo­sta­ło znie­sio­ne przez mi­ni­ster praw ko­biet, Najat Val­laud-Bel­ka­cem. O zakazie pisałam już wcześniej tutaj.

spodnie w Paryżu

Or­dy­na­cja za­bra­nia­ją­ca Pa­ry­żan­kom no­sze­nia spodni po­ja­wi­ła się pod­czas Re­wo­lu­cji Fran­cu­skiej pod ko­niec XVIII wieku. Spodnie, od­róż­nia­ją­ce bied­ne miesz­czań­stwo od bo­ga­tej bur­żu­azji, stały się jed­nym z sym­bo­li walki o prawa ludu fran­cu­skie­go. Ko­bie­tom, mimo żądań, od­mó­wio­no prawa do ich no­sze­nia. Zła­ma­nie za­ka­zu gro­zi­ło wię­zie­niem.

Ma­chi­nę zmian za­ini­cjo­wał se­na­tor Unii na Rzecz Ruchu Lu­do­we­go Alain Alain Ho­upert, który w czerw­cu ze­szłe­go roku pu­blicz­nie za­ape­lo­wał do pani mi­ni­ster o znie­sie­nie za­ka­zu. “Sym­bo­licz­na waga tej usta­wy może bo­wiem go­dzić w no­wo­cze­sną wraż­li­wość fran­cu­skie­go spo­łe­czeń­stwa”- stwier­dził.

Val­laud-Bel­ka­cem w oświad­cze­niu z 31 stycz­nia okre­śli­ła zakaz jako “nie­zgod­nym z pryn­cy­pium rów­no­ści po­mię­dzy ko­bie­tą, a męż­czy­zną, obec­nym we fran­cu­skiej kon­sty­tu­cji” oraz osta­tecz­nie znio­sła go z fran­cu­skie­go prawa.

Za: The Te­le­graph

1 Odpowiedź

  1. Anti pisze:

    Nie przypuszczałem, że takie prawo istniało do tej pory. Dobrze, że zostało w końcu zniesione, ale z drugiej strony…. nie ma nic seksowniejszego niż spódniczki 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *