Co to jest DELF i DALF?

Jeśli potrzebujesz oficjalnego potwierdzenia znajomości języka francuskiego to dobrym pomysłem będzie podejście do egzaminu DELF lub DALF. Są to dwa najbardziej znane egzaminy, które oferują uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość francuskiego od poziomu podstawowego do zaawansowanego.

Poniżej znajdziesz garść informacji takich jak:

5 powodów, dla których warto zdawać egzamin DELF, DALF

Podstawowe informacje o egzaminach DELF i DALF

Rodzaje egzaminów DELF i DALF

Opis poziomów biegłości językowej

Jak wyglądają egzaminy DELF i DALF?

Egzamin DALF C1

Egzamin DALF C2

Przykłady egzaminów DELF i DALF

Zaczynajmy:

Egzamin DELF, egzamin DALF

5 powodów, dla których warto zdawać egzamin DELF, DALF

Po pierwsze, egzamin jest pewnego rodzaju motywacją do dalszej nauki języka francuskiego. Wiesz, że będziesz zdawać egzamin i przygotowujesz się do niego, więcej się uczysz, ćwiczysz rozumienie tekstu pisanego i ze słuchu, robisz ćwiczenia z gramatyki i słownictwa, piszesz teksty i ćwiczysz „mówienie”. Dzięki temu twój poziom znajomości języka francuskiego znacznie się poprawia i podnosi to twoją pewność siebie.

Po drugie, certyfikaty te są znane i uznawane na całym świecie i są ważne bezterminowo.

Kolejną zachętą może być posiadanie dodatkowej umiejętności w CV i możliwość starania się o dobrze płatną pracę. Certyfikat językowy jest ważną informacją dla pracodawców, już na poziomie rekrutacji wstępnej, że mają do czynienia z kandydatem, który z pewnością dobrze radzi sobie z językiem obcym.

Dyplom DELF B2 zwalnia z egzaminów wstępnych na francuskie uczelnie i wybrane prestiżowe Grandes écoles, chociaż niektóre uniwersytety wymagają już DALF C1.

Dyplomy DELF B2 i DALF uprawniają do nauczania języka francuskiego w przedszkolach i szkołach (nawet językowych). Dodatkowo należy posiadać ukończone studia magisterskie oraz kurs pedagogiczny.

Podstawowe informacje o egzaminach DELF i DALF

Dyplomy DELF, DALF są odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych oraz zgodne z sześciostopniową skalą biegłości językowej ustaloną przez Radę Europy. Raz uzyskane dyplomy są bezterminowe, uznawane do końca życia.

Egzaminy DELF i DALF można zdawać dwa razy w roku: zimą (styczeń/luty) oraz wiosną (maj/czerwiec). Obecnie testy można zdawać w ponad 1200 centrach testowych w 175 krajach. Pełna lista polskich placówek uprawnionych do przeprowadzenia egzaminów DELF i DALF znajduje się na stronie http://www.ciep.fr/en/delf-tout-public/approved-examination-centres-outside-france Na egzamin trzeba zapisać się miesiąc wcześniej.

Rodzaje egzaminów DELF i DALF

DELF tout public (Diplôme d’études en langue française)
Dostępność: dorośli, wszyscy
Poziom: od A1 do B2

DELF Prim (Diplôme d’études en langue française)
Dostępność: dzieci w wieku szkolnym (7 – 12 lat)
Poziom: A1, A2

DELF junior (Diplôme d’études en langue française)
Dostępność: młodzież (12 – 17 lat)
Poziom: od A1 do B2

DELF scolaire (Diplôme d’études en langue française)
Dostępność: młodzież szkolna (12 – 17 lat)
Poziom: od A1 do B2

DELF Pro (Diplôme d’études en langue française “option professionnelle”)
Dostępność: dorośli, wszyscy
Poziom: od A1 do B2

DALF (Diplôme approfondi de langue française)
Dostępność: dorośli, wszyscy
Poziom: C1 i C2

Opis poziomów biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

DELF A1 albo DELF A2 dla początkujących

A1: Osoba posługująca się językiem francuskim na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2: Osoba posługująca się językiem francuskim na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

DELF B1 albo DELF B2 dla średniozaawansowanych

B1: Osoba posługująca się językiem francuskim na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży do Francji lub kraju frankofońskiego. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2: Osoba posługująca się językiem francuskim na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z Francuzami, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

DALF C1 albo DALF C2 dla zaawansowanych

C1: Osoba posługująca się językiem francuskim na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2: Osoba posługująca się językiem francuskim na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Egzamin DELF, egzamin DALF

Jak wyglądają egzaminy DELF i DALF?

DELF (Diplôme d’études en langue française) to dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego od poziomu podstawowego do średniozaawansowanego.

DELF A1, DELF A2 – sprawdza znajomość francuskiego na poziomie podstawowym

DELF B1, DELF B2 – sprawdza znajomość francuskiego na poziomie średniozaawansowanym

DALF (Diplôme approfondi de langue française) jest dyplomem potwierdzającym znajomość języka francuskiego na poziomie zaawansowanym. Wyróżniamy tutaj DALF C1 i DALF C2.

Na każdym poziomie oceniane są 4 umiejętności:

compréhension de l’oral – rozumienie ze słuchu,

compréhension des écrits – rozumienie tekstu pisanego,

production écrite – wypowiedź pisemna,

production orale – wypowiedź ustna.

Egzamin DALF C1

Compréhension de l’oral podzielone jest na dwie części. W pierwszej części musisz odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących dłuższego nagrania (około 8 minut). Nagranie będzie odtwarzane dwukrotnie. W drugiej części jest 10 pytań i krótkie nagrania odtwarzane tylko raz. Całość części rozumienia ze słuchu trwa około 40 minut.

Podczas compréhension des écrits, czyli rozumienie tekstu pisanego należy odpowiedzieć na serię pytań na podstawie tekstu (o długości około 1500-2000 słów). Całość części rozumienie tekstu pisanego trwa 50 minut.

Production écrite podzielona jest na dwie części. W pierwszej części są 2-3 teksty do przeczytania i napisanie podsumowania (220 słów). W drugiej części należy napisać esej na ten sam temat (250 słów). Na całość przeznaczone jest 2,5 godziny.

Production orale, czyli rozmowa z egzaminatorami na podstawie przeczytanych 2-3 tekstów.  Przed egzaminem jest 60 minut na przygotowanie. Rozmowa trwa do 30 minut.

Kandydat ma do wyboru jedną z dwóch dziedzin: nauki humanistyczne (lettres et sciences humaines) albo nauki ścisłe (sciences).

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimum 50 punktów, w tym co najmniej 5 punktów z każdej części.

Egzamin DALF C2

Egzamin składa się z dwóch części:

Część pierwsza: compréhension et production orales, czyli rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna, która składa się z trzech części:

– compte rendu na podstawie nagrania (dwukrotne odtwarzanie)

– wypowiedź na podstawie tematu poruszonego podczas nagrania

– rozmowa z egzaminatorami.

Czas przygotowania: 1 godzina, rozmowa: 30 minut.

Część druga: compréhension et production écrites, czyli rozumienie tekstu pisemnego i wypowiedź pisemna. Podczas tej części należy napisać tekst (artykuł, raport, rozprawkę, itp.) na podstawie dokumentu (około 2000 wyrazów). Na tą część przeznaczone jest 3,5 godzin.

Kandydat ma do wyboru jedną z dwóch dziedzin: nauki humanistyczne (lettres et sciences humaines) albo nauki ścisłe (sciences).

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 50 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimum 50 punktów.

Szczegółowy opis egzaminów DELF znajdziesz na stronie:http://www.ciep.fr/delf-tout-public/presentation-des-epreuves

Przykłady egzaminów DELF i DALF:

DELF: http://www.ciep.fr/delf-tout-public/exemples-des-sujets

DALF C1, C2: http://www.ciep.fr/dalf/exemples-sujets

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *